درمانی بر زخم های زنان سرپرست خانوار باشید  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 8 دی‌ماه سال 1388


در جوامع امروزی زنان و مردان دوشادوش یکدیگر کار می کنند تا شاید مرهمی باشند بر زخم های زندگی خویش اما در این میان زن هایی وجود دارند که هم نقش مرد را یاری می کنند و هم نقش زنان را به خوبی ایفا می کنند. آن چه که در این میان از اهم مسائل است نقش زنان کار در جامعه است. زنانی که سرپرستی خانوار را برعهده می گیرند تا تکه ای نان، سایبانی و پوشاکی برای خانواده ی  خویش تهیه کند. در جامعه ی امروز که پیشرفت و توسعه را همراه خویش دارد. هنوز زنانی وجود دارند که از کمترین تکنولوژی برای درآوردن هزینه های زندگی امروزی استفاده می کنند زنان کار که در معرض بیشترین آسیب ها قرار دارند 


آن چه که برای آن قلم می فرسایم دردی است از جامعه ی امروز که تکنولوژی و پیشرفت را نوید می آورد ولی بسی افسوس که زنان کار جامعه امروز از پیشرفت و توسعه ی جامعه هیچ چیز نصیبشان نشده است


زنان سرپرست خانوار که هیچ گونه پناه و یاوری در زندگی ندارند افرادی هستند که علاوه بر فقدان چتر حمایتی مورد نیاز و تامین مالی زندگی از شرایط نامساعد دیگری نیز برخوردارند. تبعیض اقتصادی، نبود شرایط مناسب تحصیلی و در نتیجه اشتغال در بخش های کارمزدی با دستمزد کم و دیدگاههای تعصب آلود و غیر منصفانه جامعه نسبت به زنان فاقد شوهر، احساس حقارت، ترس و خجالت و درماندگی، خود بخشی از موضوعاتی است که بر رنج بی پناهی این زنان می افزایدو در نهایت بسیار ی از این شرایط دست به دست هم داده و زمینه بروز مفاسد اجتماعی را نیز فراهم می سازد